Reklamačný poriadok

Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 4. Obchodných podmienok.

 

Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady. 

 

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie:

1. Zašlite e-mail na adresu predajcu office@samba.sk s uvedením závady, poprípade fotodokumentáciou. O rozhodnutí vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky. Po skonzultovaní a potvrdení reklamácie zašlite výrobok na adresu - "Samba Lighting Systems s.r.o., Hattalova 4, 83103 Bratislava". Bez predchádzajúcej konzultácie a potvrdenia, že závada spadá pod reklamáciu, nám tovar neposielajte. Preprava od kupujúceho k predajcovi je hradená kupujúcim. Preprava od predajcu ku kupujúcemu je hradená predávajúcim. Ako náhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdŕžaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Po vyriešení reklamácie vás budeme o výsledku informovať prostredníctvom e-mailu. Poruchy ktoré vznikli pri prevádzke používaním nie sú predmetom záruky. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu možné prijať iba riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená vo faktúre alebo doklade o kúpe. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

2. V prípade nezáručného servisu/opravy sú náklady hradené spotrebiteľom. 

 

Výluky

Porušením sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.         

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

 1. mechanickým poškodením tovaru,
 2. elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
 3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
 4. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 5. ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom apod.,
 6. ak sa chyba prejavuje iba u softwaru, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softwaru a spotrebného materiálu,
 7. tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
 8. prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
 9. tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy
 10. tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
 11. použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode k použitiu.

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

 

Kapacita batérie

Za vadu tovaru sa považuje neexistencia takej vlastnosti, ktorá sa u veci určitého druhu a veku všeobecne predpokladá, a v dôsledku ktorej je následne možnosť využitia veci nemožná.

Možnosť uplatnenia záruky pri batériách sa vzťahuje na chyby materiálov a na konštrukčné chyby. Záruka sa nevzťahuje na kapacitu batérie. Znižovanie kapacity batérie totiž nie je chybou, ale prirodzenou vlastnosťou batérie. 

Vzhľadom na to, že k opotrebeniu dochádza pri bežnom používaní tovaru, záruku je možné uplatniť iba pri poškodení batérie. Životnosť batérie je najčastejšie spätá s počtom nabíjacích cyklov, ďalej so spôsobom nabíjania, vybíjania a uskladnenia. Preto sa používa paušálna doba životnosti 6 mesiacov. Jedná sa ale o životnosť batérie, nie o jej záručnú dobu! Záručnú dobu nemožno zamieňať za životnosť výrobku.

Pri hlbokom vybití dochádza k nezvratnému poškodeniu akumulátora!

Voltáž na článku nesmie klesnúť pod hranicu 2V! (tzn. pre 6V batériu to je 6V, pre 12V batériu to je 12V, pre 24V batériu to je 24V).

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním reklamačného poriadku.