Obchodné podmienky

 
 
1. Základné ustanovenie
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy/licenčnej zmluvy, kde na jednej strane je spoločnosť SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o., IČ 31320252, DIČ 2020332600, so sídlom Hattalova 4, 83103 Bratislava, zapísaný v obchodnom registri vedený okresným súdom v Bratislave, oddiel B, vložka 91574 ako predávajúci a na strane druhej je kupujúci.
 
Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke https://www.sambalighting.sk/Kontakt.
 
Kupujúci: je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 
Spotrebiteľ: je každý človek, ktorý mimo svojho rámca podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu povolania uzatvára zmluvu s SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. alebo s ňou inak jedná.
 
Podnikateľ: je ten, kto má pridelené a aj v objednávke uvedené svoje IČO, a ten kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo podobným spôsobom zo zámerom vykonávať tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za spotrebiteľa je považovaný mimo iného pre účely ochrany spotrebiteľa taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvu súvisiacu s vlastnou obchodnou alebo výrobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, poprípade osoba, ktorá jedná menom alebo na účet podnikateľa. Podnikateľom sa pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Pri uvedení kupujúceho v objednávke svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidla uvedené v VOP pre podnikateľov.
 
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy zoznámil s týmito VOP, ich neoddeliteľnou súčasťou tvorí informovanie pred uzatvorením zmluvy obsiahnuté v článku 2, Reklamačný poriadok, Podmienky ochrany osobných údajov a dokument „Spôsoby dopravy“, a že s nimi vyslovene súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
 
Kópiu VOP obdrží Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu. Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, obdrží Kupujúci formou odkazu k stiahnutiu Faktúry. Kupujúci s týmto súhlasí. Odkazy na Uvedené listiny sú Kupujúcemu zaslané na emailovú adresu, ktorú Kupujúci zadal pri objednávke, poprípade sú dostupné po registrácií vo vašom profile. V prípade záujmu o zaslanie faktúry v papierovej podobe je možné využiť okno poznámky pri objednávaní, alebo zaslaním emailu. 
 
2. Oznámenie pred uzatvorením zmluvy
 
SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. oznamuje, že
 
a. náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v prípade internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora Kupujúceho, SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka prípadnej zmluvnej prepravy                           
 
b. požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o., prípadná povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu sa týka požiadaviek Kupujúceho na poskytnutie špecifických služieb, ak sú vyžadované a poskytované.                                                               
 
c. SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. neuzatvára zmluvu, ak ich predmetom je opakované plnenie, pokým takéto zmluvy sprostredkováva, najkratšiu dobu, po ktorú bude zmluva strany zaväzovať, oznamuje poskytovateľ daného plnenia, vrátane údajov o cene, alebo spôsobu jej určenia za jedno zúčtovacie obdobie, ktorým je vždy jeden mesiac, pokiaľ je tato cena nemenná.                 
 
d. ceny zbožia a služieb sú na webe prevádzkovanom SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. uvedené vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady                 
 
e. v prípade, že Kupujúci je spotrebiteľ, má takýto spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené ináč), a to v lehote štrnásť dní, ktorá beží, ak ide                                                                                                       
 
i. kúpnu zmluvu, od dňa prevzatia tovaru                                               
 
ii. zmluvu, jej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodania niekoľkých častí, od dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo       
 
iii. zmluvu, jej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, od dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.                                                       
 
iv. pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu sídla SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o., na emailovú adresu SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o., oznámiť osobne v predajni SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o., oznámiť prostredníctvom telefónu, prípadne registrovaný užívateľ môže využiť formulár pre odstúpenie od zmluvy na stránkach https://www.sambalighting.sk/                                             
 
f. potrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:                                                       
 
a. o dodávke tovaru alebo služby, ak ich cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisiaceho na vôle SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. a k nemu môže dôjsť behom lehoty pre odstúpenie od zmluvy               
 
b. o dodávke tovaru, ktorá bola upravená podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu                                                                                   
 
c. o oprave alebo údržbe prevedenej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť, to však neplatí v prípade následného prevedenia iných ako vyžiadaných oprav či dodania iných ako vyžiadaných náhradných dielov   
 
g. v prípade odstúpenia od zmluvy ponesie spotrebiteľ náklady spojené s navrátením tovaru, a ak ide o zmluvu uzatvorenú prostredníctvom komunikácie na diaľku, náklady za navrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátení pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou                                     
h. zmluva, respektíve príslušná faktúra, bude uložená v elektronickom archíve SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o., pričom registrovaný užívatelia majú k týmto údajom taktiež prístup vo svojom profile                                           
 
i. v prípade ak má spotrebiteľ sťažnosť môže nás kontaktovať na emailovej adrese office@samba.sk.                                                                             
 
j. jej kontaktná emailová adresa je office@samba.sk
 
3. Zmluva 
 
a. Uzavretie zmluvy 
 
Zmluvu môže Kupujúci uzavrieť tak, že príjme návrh k uzatvorení zmluvy na webe prevádzkovaným SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. tím, že požadované plnene (tovar, službu) vloží do košíka. Kupujúcemu môže pri uzatváraní zmluvy asistovať pracovník SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o., ak už priamo v predajni alebo po telefóne a pri faxovej alebo emailovej objednávke. Kým Kupujúci záväzne potvrdí objednávku, má Kupujúci právo meniť jak požadované plnenie, dopravu aj spôsob úhrady, teda skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky. Kupujúci po zvolení dopravy a spôsobu úhrady a prijatím objednávky SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o., za prípadné chyby pri prenose dát SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. nenesie zodpovednosť. Uzatvorenie zmluvy SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. obratom potvrdí Kupujúcemu informačným emailom na Kupujúcim zadaný email.
 
Prílohu potvrdenia je aktuálne znenie VOP vrátane Reklamačných pravidiel SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o.. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo zrušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak nie je v VOP uvedené inak.
 
Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej 10 rokov od jej uzatvorenia, najďalej však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastnením stranám Informácie o jednotlivých technických krokoch smerujúcich k uzatvorení zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. 
 
b. Dodanie predmetu kúpy
 
Kúpnou zmluvou sa SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpi, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. kúpnu cenu.
 
SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. si vyhradzuje právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po tom čo zaplatí kúpnu cenu.
 
SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. Kupujúcemu odovzdá vec, jak aj doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožnia Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo v súlade so zmluvou.
 
SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, a umožní mu nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.
 
AK má SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. vec odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu (podnikateľovi) predaním prvému dopravcovi k preprave pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. odovzdá Kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec predá dopravca.
 
SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. odovzdá Kupujúcemu predmet kúpi v uvedenom množstve, akosti a prevedení.
 
Ak nie je dohodnuté, jak má byť vec zabalená, zabalí SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. vec podľa zvyklostí. AK nie sú, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom opatrí SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. vec pre prepravu. 
 
c. Prechod nebezpečenstva škody 
 
Vec je chybná, ak nemá zjednané vlastnosti. Za chybu sa považuje i plnenie jej veci a chyby  v dokladoch nutných pre užívanie veci.
 
Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá chyba, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá chyba, ktorú SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. spôsobila porušením svojej povinnosti.
 
Kupujúci vec podľa možností prezrie čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstva.
 
Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho prevzatím veci. Taktiež následok má, ak neprevezme Kupujúci vec, hoci mu s ňou SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. umožnila nakladať.
 
Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, jedine ak SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. škodu spôsobila porušením svojej povinnosti.
 
Omeškaním strany s prebratím veci vzniká druhej strane právo vec po predchádzajúcom upozornení na účet meškajúceho vhodným spôsobom predať potom, čo meškajúcemu poskytla dostatočne primeranú dobu k prevzatiu. To platí aj vtedy, ak sa omešká strana s platením, ktorým je predanie veci podmienené. 
 
d. Zodpovednosť SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o.
 
SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. zodpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá chyby. Najmä SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. zodpovedá Kupujúcemu, že v dobe, kedy Kupujúci vec prevzal,
 
i. má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohodnutie, také vlastnosti, ktoré SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakáva s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané
 
ii. sa vec hodí k účelu, ktorú pre jej použitie SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu prevažne používa
 
iii. je vec v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a
 
iv. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 
Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už od prevzatia.
 
Kupujúci je oprávnení uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia, ak nie je uvedené inak, to sa však netýka:
 
i. u veci predávanej za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá
 
ii. na opotrebenie veci spôsobenej jej obvyklým používaním
 
iii. u použitej veci na chybu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Kupujúcim, alebo
 
iv. ak vyplýva z povahy veci.
 
Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s božím poskytované darčeky, nie je možné uplatniť právo z chyby do 24 mesiacov. Spotrebiteľ smie u týchto darčekov uplatniť právo z chybného plnenia len do 14 dní od dňa prevzatia tovaru. Podnikateľ nie je oprávnení u darčeku uplatniť práva z chybného plnenia.
 
Jednotlivé lehoty bližšie upravuje reklamačný poriadok.
 
Pre Kupujúceho podnikateľa môže byť lehota pre uplatnenie práva z chybného plnenia upravená odlišne, ak je to u daného typu tovaru vyslovene uvedené, takto upravená lehota má prednosť.
 
Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo pokiaľ Kupujúci chybu sám spôsobil.
 
Ak má vec chybu, z ktorej je SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. zaviazaná, a jedná sa o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Kupujúci miesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 
e. Podstatné porušenie zmluvy
 
Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo
 
i. na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ale pokiaľ sa chyba týka iba súčiastky veci, môže Kupujúci požiadať len o výmenu súčiastky, ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné, najmä ak ide chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby
 
ii. na odstránenie chyby opravou veci
 
iii. na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
 
iv. odstúpiť od zmluvy.
 
Kupujúci oznámi SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o., aké právo si zvolil, pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Prevedenú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o., to neplatí, ak žiada Kupujúci opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. chybu v primeranej dobe či ak oznámi Kupujúcemu, že chyby neodstráni, môže Kupujúci požadovať miesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže odstúpiť od zmluvy.
 
Ak si nezvolí Kupujúci svoje právo včas, má práva jak v prípade nepodstatného porušenia zmluvy – pozri nižšie.
 
Kupujúci – spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčiastku alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. nepodnikne nápravu v primeranej dobe alebo že by dohodnutie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.
 
f. Nepodstatné porušenie zmluvy
 
Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo no odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu kúpnej ceny.
 
Dokiaľ Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. dodať to, čo chyba, alebo odstrániť právnu chybu. Iné chyby môže SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci.
 
Ak neodstráni SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. chybu veci včas alebo chybu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže do zmluvy odstúpiť. Prevedenú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o..
 
g. Porušenie zmluvy obecne
 
Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčiastky má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, pokiaľ nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt závady, po oprave alebo pre väčší počet závad. V takom prípade má Kupujúci – spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.
 
Pri dodaní novej veci vráti Kupujúci SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. na jej náklady vec pôvodne dodanú (vrátane všetkého dodaného príslušenstva).
 
Ak neoznámi Kupujúci závadu bez zbytočného odkladu potom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo zo závadného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú závadu, platí taktiež, ak by nebola závada oznámená bez zbytočného odkladu potom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdania veci.
 
h. Záruka za akosť
 
Zárukou za akosť sa SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá k použitiu pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obalu alebo v reklame. Záruka môže byť aj poskytnutá aj na jednotlivú súčiastku veci.
 
Záručná doba beží od odovzdania veci Kupujúcemu, ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od príchodu veci do miesta určenia. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky niekto iný ako SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o., beží záručná doba až od dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol k prevedeniu služby potrebnú súčinnosť.
 
Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila závadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho vonkajšia udalosť.
 
4. Odstúpenie od zmluvy
 
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní. Lehota podľa prvej vety beží od dňa uzatvorenia zmluvy a ak ide o
 
a. kúpnu zmluvu, od dňa prevzatia tovaru
 
b. zmluvu, jej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, od dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
 
c. zmluvu, jej predmetom je pravidelné opakovanie dodávky tovaru, od dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.
 
SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť prostredníctvom vyplnenia a odoslania vzorového formuláru pre odstúpenie od zmluvy na internetových stránkach, a spotrebiteľovi tak SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. potvrdí bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.
 
Odstúpiť je taktiež možné korešpondenčne, a to na adrese: https://www.sambalighting.sk/Kontakt
 
Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo predá SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. obdržal, a to svoje náklady.
 
Tovar by mal spotrebiteľ vrátiť kompletné, tj. Vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodené, čisté, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akej tovar prevzal.
 
Ak sa rozhodne spotrebiteľ pre odstúpenie v uvedenej lehote, SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. do poručuje pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. spolu s priložením sprievodným dopisom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedením čísla bankového účtu alebo s uvedením, či čiastka bude vyzdvihnutá v hotovosti.
 
Spotrebiteľ zodpovedá SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, ako je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
 
V prípade preplatenia dobropisu v hotovosti môže SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzaniu vzniku škôd a zamedzeniu legalizácií výnosu pochádzajúceho z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. odmietnuť peňažné prostriedky preplatiť.
 
Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijala, rovnakým spôsobom.
 
Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. však nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skorej, ako jej spotrebiteľ tovar predá alebo preukáže, že tovar SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. odoslal.
 
Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca činnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vrátením tovarom vrátiť aj s ním súvisiaci poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto nebudú vrátené naspäť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetov bezdôvodného obohatenia dobre možné, má SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. právo ma peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká zmluvy kúpna a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.
 
5. Bezpečnosť a ochrana informácií
 
Vo veci ochrany a spracovania osobných údajov Kupujúceho zo strany SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. sa použijú tieto podmienky ochrany osobných údajov.
 
6. Prevádzková doba
 
Objednávky cez internetový obchod  https://www.sambalighting.sk/: 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.
 
7. Ceny
 
Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope https://www.sambalighting.sk/ sú vždy aktuálne a platné ceny, v slovenskej mene (€). Ceny uvedené u jednotlivých produktoch sú konečné, tj. vrátane DPH, poprípade všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa však netýka prípadných poplatkov za dopravné, dobierkové a nákladov na komunikačné prostriedky na diaľku, ktoré sú uvedené až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.
 
Akčné ceny platia do vypredanie zásob pri uvedenom počte kusov akčného tovaru alebo po dobu časovo určenú. Pôvodná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetné tovary SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. ponúkala bez zohľadnenia všetkých možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akciách na jej prevádzkovanom eshope, alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.
 
Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzavretiu zmluvy medzi SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. a Kupujúcim, a to najmä v prípade, kedy Kupujúci objednal tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o.. SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. v takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.
 
SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, k zneužitiu platobnej karty apod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupe bude Kupujúci informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.
 
8. Objednávanie
 
Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcu prijatie objednávky tovaru.
 
Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
 
a. prostredníctvom elektronického obchodu SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o..
 
b. elektronickou poštou na adrese
 
c. telefonicky
 
Objednávky priamo z našej predajne ide realizovať kedykoľvek v rámci otváracej doby predajne. Všetky telefonické objednávky tovaru je možne realizovať od 8:00 do 20:00 pondelok až piatok. 
 
Všetky objednávky, u ktorých hodnota produktov bez poštovného nedosahuje 10€, bude navýšena o manipulačný poplatok, s ktorým bude výsledná cena bez poštovného rovná 10€, (netýka sa osobného odberu).
 
SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. odporúča Kupujúcemu prevádzať objednávky cez e-shop prostredníctvom registrovaného profilu Kupujúceho na SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o.. V prípade verejného prístupu k internetu ďalej do poručujeme Kupujúcemu odhlásiť sa zo svojho profilu po prevedení objednávky.
 
Kupujúci bude o presnom čase doručenia objednávky tovaru informovaný prostredníctvom emailu. Dĺžka doručenia objednaného tovaru a cena dopravy závisí na spôsobe dopravy, ktorú si Kupujúci zvolí pri objednávaní v rámci svojho košíka.
 
9. Platobné podmienky
 
SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
 
Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o., avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.
 
Fakturačné údaje Kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.
 
Konkrétne podmienky spôsobu platby sú bližšie popísane TU.
 
SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu iba vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.
 
Podľa zákona o evidencií tržieb je predávajúci povinný vystaviť Kupujúcemu účtenku a zároveň je povinný zaevidovať tržbu u správca dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 
10. Dodacie podmienky
 
a. Spôsob dodania
 
SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:
 
Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúkané podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania tovaru.
 
Všetky ponúkané spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete na webovej stránke TU.
 
b. Ostatné podmienky
 
V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená dopredu prostredníctvom internetu, môže SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. alebo jej zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosu pochádzajúcich z trestné činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. či jej zmluvný partner odmietnuť tovar vydať. Toto oprávnenie SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. vyplýva z ust. § 415 občianskeho zákonníka, ktoré stanový, že ak to vyžadujú okolnosti prípadu alebo zvyklosti súkromného života, je každý povinný si pri svojom konaní počínať tak, aby nedošlo k nedôvodnej ujme na vlastníctve iného.
 
Tovar zakúpený kupujúcou - právnickou osobou bude predané iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, či osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou, či osobe, ktorá je uvedená ako „správca“ v profile Kupujúceho na webovej stránke  https://www.sambalighting.sk/. Tovar zakúpený Kupujúcim – osobou samostatnej zárobkovej činnosti bude predané iba po predložení platného identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas).
 
Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnení odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v predávajúcom protokole prepravcu.
 
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne oznámiť emailom na adresu office@samba.sk, spísať s dopravcom škodný protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, emailom, alebo poštou SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o.. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 
11. Záručné podmienky
 
Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. a príslušnými pravidlami predpisu SR. Ako záručný list zvyčajne slúži doklad o zakúpení (podrobnosti pozrite v Reklamačnom poriadku).
 
12. Záverečné ustanovenie
 
Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
 
Prípadné spory medzi SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. a Kupujúcim ide riešiť taktiež mimosúdnou cestou.
 
Kým bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. doporučuje Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o., z dôvodu vyriešenia nastanej situácie.
 
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu Kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklade dojmu platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.
 
Tieto všetky obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinne od 1.7.2018 a rušia predchádzajúce znenie VOP vrátane ich súčastí, pričom sú k dispozícií v sídle SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. alebo elektronicky na https://www.sambalighting.sk/.