Súťaž o string light

PODROBNÉ PRAVIDLÁ FACEBOOK SÚŤAŽE

 

Štatút súťaže "Súťaž o string light"

(ďalej len „Štatút“)

 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 

 1. Organizátor Súťaže(ďalej len „Organizátor“)
 2. Obchodné meno: Samba Lighting Systems spol. s.r.o.
 3. Sídlo: Hattalova 4, 83103 Bratislava
 4. IČO: 31320252
 5. DIČ: 2020332600
 6. Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 2493/B
 7. Termín konania súťaže: Súťaž sa uskutoční v období od 10.2.2023 do 14.2.2023. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 8. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže: Účastníkom súťaže môže byť akákoľvek fyzická osoba. Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec spoločnosti.
 9. Podmienky účasti v súťaži:Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže dal lajk na status a označil partnerku/partnera, kamarátku/kamaráta atď. S ktorým bude tráviť valentín.
 10. Výhra: Výhrou v súťaži je String Lite, 12 metrov, červený kábel, červené LED s napájačom.
 11. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre: Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže budú víťazy náhodne vyžrebovaný pomocou online generátora spomedzi platne prihlásených účastníkov .
  Oznámenia o víťazoch súťaže budú zverejnené v komentári pod súťažou na Facebooku a výherca z Instagramu v IG stories. Víťazi tiež budú priamo kontaktovaní Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťazi nebudú reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejavia záujem výhru si prevziať, strácajú na výhru nárok. 
 12. Spôsob odovzdania výhry: Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 13. Ochrana osobných údajov: je identická ako na internetovej stránke: https://www.sambalighting.sk/clanky/podmienky-ochrany-osobnych-udajov-2/ . Mená súťažiacich sa použijú iba pri žrebovaní a oslovení výhercu. Neostanú archivované.
 14. Záverečné ustanovenia: Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
 15. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
 • V Bratislave 10.2.2023.